search
English
 
 
 • “second to none for complex design issues – whether relating to shapes or colour combinations” — WTR 1000 2017 - The World’s Leading Trademark Professionals

 • “The very best trademark lawyer in the country” — WTR 1000 2017 - The World’s Leading Trademark Professionals

 • “extremely good” — WTR 1000 2016 – The World’s Leading Trademark Professionals

 • “a real interest in the business of clients” — Chambers Global 2014

 • “really creative and thinks with us as a business” — IP stars 2015

 • “energetic, passionate and hard-working” — Chambers Global 2014

Algemene voorwaarden KLOS c.s. Advocaten

 1. KLOS c.s. Advocaten B.V. (‘KLOS c.s.’) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
 3. Op grond van de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten is een klachtenregeling van toepassing op alle verleende diensten. Deze regeling is te vinden op de website www.klos.nl. Op verzoek wordt een kopie van de regeling toegezonden.
 4. Op de rechtsverhouding tussen KLOS c.s. en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door KLOS c.s., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 6. De aansprakelijkheid van KLOS c.s. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van KLOS c.s. wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van die verzekering voor rekening van KLOS c.s. komt.
 7. KLOS c.s. kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen, waaronder procesadvocaten, deurwaarders, buitenlandse advocaten en andere binnen- of buitenlandse dienstverleners en adviseurs. Zij zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. KLOS c.s. is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheid van KLOS c.s. voor fouten of tekortkomingen van derden wordt uitgesloten.
 8. Kennisgevingen met betrekking tot de instandhouding van merken, modellen of andere rechten (waaronder met betrekking tot vernieuwing en relevante termijnen etc.) worden onverplicht verstrekt door KLOS c.s. KLOS c.s. is slechts verplicht handelingen te verrichten tot instandhouding van merken, modellen of andere rechten indien daartoe een schriftelijke opdracht is gegeven door de opdrachtgever. KLOS c.s. is niet gehouden om op eigen initiatief onderzoeken, depots, vernieuwingen of andere werkzaamheden met betrekking tot merken, modellen of andere rechten te verrichten.
 9. Voor de uitvoering van een dienst met betrekking tot inschrijvingen, vernieuwingen en mutaties in het Benelux -, Gemeenschaps- en/of het Internationale merken- en modellenregister is de opdrachtgever de kosten verschuldigd volgens de tarieflijst, die wordt verstrekt op verzoek. De tarieflijst kan tussentijds worden herzien door KLOS c.s.
 10. De opdrachtgever staat in voor juistheid en volledigheid van de aangeleverde informatie.
 11. KLOS c.s. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist of onvolledig door de opdrachtgever aangeleverde informatie of fouten of gebreken in de door haar gebruikte zoekprogramma’s.
 12. Alle advocaten werkzaam bij KLOS c.s. hebben een geheimhoudingsplicht alsmede een verschoningsrecht. Het verschoningsrecht betekent dat de advocaat niet als getuige in een gerechtelijke procedure kan worden verplicht tot het geven van informatie waarover hij als advocaat beschikt. Indien KLOS c.s. in het kader van de behandeling van een zaak een opdracht geeft aan een derde, geldt voor deze derde dezelfde geheimhoudingsplicht als voor de advocaat. De derde komt in beginsel tevens het (van de advocaat afgeleide) verschoningsrecht toe.
 13. De opdrachtgever vrijwaart KLOS c.s. tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht. De opdrachtgever zal aan KLOS c.s. de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoed.
 14. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met verschotten, een vergoeding voor algemene kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met de laatste declaratie in het kader van de opdracht.
 15. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven termijn.
  Indien betaling niet binnen de termijn is ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is KLOS c.s. gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 16. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en de aandeelhouders van KLOS c.s., de bestuurders en (middellijk) aandeelhouders van de desbetreffende aandeelhouders en al degenen die voor KLOS c.s. werkzaam zijn of waren of die bij de uitvoering van enige opdracht door KLOS c.s. worden ingeschakeld.